KVKK ve Aydınlatma Metni

Kocaelinet Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kocaelinet SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (bu metinde “Kocaelinet” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır.


Kocaelinet tarafından elde edilen ve işlenen kişisel veriler, Kocaelinet’in koruması altındadır. Kocaelinet, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Kocaelinet tarafından Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Kocaelinet tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, elde edilme yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız ürün, hizmet ve uygulamalar ile tarafınıza ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kocaelinet tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad-soyadı, pasaport numarası, vergi kimlik numarası, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, fotoğraf, imza beyannamesi/sirküleri ve vekaletname verilerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, telefon numarası, adres, e-posta adresi, sosyal medya hesapları verilerini ifade etmektedir.
Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi, müşteri numarası, mesleği, kampanya/paket/abonelikleri ve paket kullanım bilgileri, abonelik tipi ve abonelik durumu ile KDH/DSS (Katma Değerli Hizmet/Dijital Ürün ve Hizmet) abonelik bilgisini ifade etmektedir.
Şebeke,Trafik ve Konum Bilgileri:Bu veri kategorisi, Kocaelinet’e ait, internet sunucuları ve işletim sistemlerindeki müşteri hareketlerini, internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri gibi trafik verileriniz ile diğer bağlantı bilgileri; hizmetin sunulduğu konum bilgisi ile hizmetin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verilerinizi ifade etmektedir.
Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, cihazların SSID (Wi-Fi ağı ismi) bilgisi ve modemlere bağlı cihaz sayısı, MAC adresi, IP adresi gibi modem ve cihazlara ilişkin verileri ifade etmektedir.
Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, hizmetin kullanıldığı adrese ait fatura, önceki internet servis sağlayıcısına ait fatura, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, seçtiğiniz güvenlik kelimeleriniz, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz; www.kocaeliinternet.com.tr başta olmak üzere, Kocaelinet’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler;
Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Bu veri kategorisi, cihaz kampanyalarında ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile kredi kartı, banka hesabı ve banka kartı dahil olmak üzere banka bilgileriniz; geçmiş dönem de dahil ödeme performansı bilgileriniz ile kullanılan kredi olması halinde kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile limit/risk, limiti etkileyen hususlar, teminat, gecikme ve caymaya ilişkin veri türlerini ifade etmektedir.
Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler:Bu veri kategorisi, (i) sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere (engelli, malul, gazi gibi) ait sağlık verileri ve (ii) dijital imza verilerini ifade etmektedir.

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, ELDE EDİLME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, bayiler ve yüz yüze kanallar vasıtasıyla abonelik ilişkisinin kurulması esnasında tercihinize göre basılı abonelik sözleşmesi, taahhütname ve sair formaları imzalamanız halinde otomatik olmayan yöntemlerle veya dijital abonelik sözleşmesi ile abonelik ilişkisinin kurulmasını talep etmeniz durumunda tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle; çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmekte, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir. Kişisel verileriniz yukarıdaki kanallar aracılığıyla sizin tarafınızdan paylaşılmakta, ürün ve hizmetlerin kullanımı esnasında ve cihazların kullanımı esnasında otomatik olarak elde edilmekte, iş ortaklarımız, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından Kocaelinet ile paylaşılabilmektedir.

Kocaelinet her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.

Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
Şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tüketici şikayetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere uzlaşmazlıkların çözülmesi,
İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi
amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik ve konum bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması amacıyla adres bilginiz işlenmektedir.
Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi,
Şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirmesi
amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, cihaz bilgileri işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması ve şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi
amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Kocaelinet’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması ve şebeke trafiğinin yönetimi ve arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Adres değişikliği sebebiyle cayma bedelsiz abonelik iptali veya kampanya/paket değişikliği talebiniz olması halinde bu talebinizin yerine getirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek taleplere istinaden analiz ve profilleme yapılması, ürün ve hizmetlerin sunulması,
Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
Tüketici şikâyetleri ve uzlaşmazlıkların çözülmesi, çağrı merkezi hizmeti sunulması,
Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi;
Saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, satış kanallarındaki bilgiler, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması amacıyla adres bilginiz işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgilerinizden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
Rehbere kayıtlı olmanız halinde rehberlik tabanlı hizmetlerin sunulması amacıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileriniz işlenmektedir.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Ürün ve hizmetlerin sunulması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, şikâyet süreçlerinin yürütülmesi ve takibinin sağlanması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi ve kredi notu kontrolünüzün yapılması amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Alacak devri dahil olmak üzere borç takip süreçlerinizin ve risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kocaelinet’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlama çalışmalarının yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması,
Risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti,
Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
Yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi, amaçlarıyla kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir.

Açık rızanızın bulunması durumunda:
Dijital abonelik süreçlerinde dijital imza kullanarak abonelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz halinde biyometrik imzanız, engellilik/sağlık bilgilerinizi bizimle paylaşmanız halinde bu verileriniz, ilgili konularda ayrıca açık rızanız alınarak işlenmektedir.

Ayrıca yine aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik, konum bilgileri, cihaz bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, ödeme, banka ve risk bilgileriniz işlenmektedir:

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
Kredi notu kontrolünüzün yapılması,
İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin tanıtılması,
Hizmetlerimiz kapsamında kredi kullanımı başvurusu yapmanız ya da mobil ödeme hizmetlerinden yararlanmanız halinde bu hizmetlerin sunulması, risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kocaelinet tarafından kişisel verileriniz Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun olarak Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarılmaktadır:

https://kocaeliinternet.com.tr/iletisim •adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Kocaelinet’in grup şirketleri ile Kocaelinet nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına ve bunların belirlediği kişilere,
Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz elektronik haberleşme işletmecilerine.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kanunun 11. maddesi gereğince bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Kocaelinet’e başvurarak,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarını kullanabilirsiniz.


V. İLETİŞİM
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, Kocaelinet’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak info@kocaeliinternet.com adresine e-posta ile iletebilirsiniz.

Yazılı olarak iletilen başvurularda Kocaelinet veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.


VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Bu Aydınlatma Metni Kocaelinet tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Kocaelinet bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Kocaelinet tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.kocaeliinternet.com.tr/kocaelinet-kvkk-aydinlatma-metni adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.
 

E-Bülten aboneliği

Bizden duyurular, önemli bilgilendirmeler, kampanyalar ve haberleri almak istiyorsanız aşağıdaki telefon numaranız veya e-posta adresinizi yazabilirsiniz.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.